کمترین: 
556.88
بیشترین: 
566.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
559
زمان: 
9/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 آذر 1396 , 559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":565.88},{"date":"1396/09/08 01:08","price":565.75},{"date":"1396/09/08 01:32","price":564.88},{"date":"1396/09/08 02:08","price":565.13},{"date":"1396/09/08 05:08","price":564.5},{"date":"1396/09/08 05:32","price":564.13},{"date":"1396/09/08 06:00","price":564.25},{"date":"1396/09/08 06:32","price":564},{"date":"1396/09/08 07:08","price":563.88},{"date":"1396/09/08 08:32","price":563.38},{"date":"1396/09/08 09:00","price":563.5},{"date":"1396/09/08 09:32","price":563.63},{"date":"1396/09/08 10:32","price":563.75},{"date":"1396/09/08 11:00","price":564.38},{"date":"1396/09/08 11:32","price":564.63},{"date":"1396/09/08 12:00","price":563.75},{"date":"1396/09/08 12:32","price":563.38},{"date":"1396/09/08 13:00","price":561.25},{"date":"1396/09/08 13:32","price":562.38},{"date":"1396/09/08 14:08","price":558.38},{"date":"1396/09/08 14:32","price":558.88},{"date":"1396/09/08 15:08","price":559.63},{"date":"1396/09/08 15:32","price":563.38},{"date":"1396/09/08 16:00","price":564.5},{"date":"1396/09/08 16:32","price":564.63},{"date":"1396/09/08 17:00","price":563.38},{"date":"1396/09/08 17:32","price":563.63},{"date":"1396/09/08 18:00","price":563.5},{"date":"1396/09/08 18:32","price":563.63},{"date":"1396/09/08 19:32","price":566.38},{"date":"1396/09/08 20:08","price":559.13},{"date":"1396/09/08 20:32","price":559.38},{"date":"1396/09/08 21:00","price":558.25},{"date":"1396/09/08 21:32","price":557.25},{"date":"1396/09/08 22:00","price":556.88},{"date":"1396/09/08 22:32","price":557},{"date":"1396/09/08 23:00","price":557.63},{"date":"1396/09/08 23:32","price":559}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398