کمترین: 
1.9217
بیشترین: 
1.9545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.928
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 آذر 1396 , 1.928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":1.9499},{"date":"1396/09/08 01:08","price":1.9501},{"date":"1396/09/08 01:32","price":1.9453},{"date":"1396/09/08 02:08","price":1.9455},{"date":"1396/09/08 03:00","price":1.9457},{"date":"1396/09/08 03:32","price":1.9463},{"date":"1396/09/08 04:08","price":1.9482},{"date":"1396/09/08 04:32","price":1.9489},{"date":"1396/09/08 05:08","price":1.9459},{"date":"1396/09/08 05:32","price":1.9448},{"date":"1396/09/08 06:00","price":1.9447},{"date":"1396/09/08 06:32","price":1.9443},{"date":"1396/09/08 07:08","price":1.9439},{"date":"1396/09/08 07:32","price":1.944},{"date":"1396/09/08 08:00","price":1.9436},{"date":"1396/09/08 08:32","price":1.9425},{"date":"1396/09/08 09:00","price":1.9427},{"date":"1396/09/08 09:32","price":1.9432},{"date":"1396/09/08 10:32","price":1.944},{"date":"1396/09/08 11:00","price":1.9456},{"date":"1396/09/08 11:32","price":1.9459},{"date":"1396/09/08 12:00","price":1.9444},{"date":"1396/09/08 12:32","price":1.9422},{"date":"1396/09/08 13:00","price":1.9366},{"date":"1396/09/08 13:32","price":1.9391},{"date":"1396/09/08 14:08","price":1.9254},{"date":"1396/09/08 14:32","price":1.9267},{"date":"1396/09/08 15:08","price":1.9298},{"date":"1396/09/08 15:32","price":1.9445},{"date":"1396/09/08 16:00","price":1.9491},{"date":"1396/09/08 17:00","price":1.9449},{"date":"1396/09/08 17:32","price":1.9455},{"date":"1396/09/08 18:00","price":1.9439},{"date":"1396/09/08 18:32","price":1.9445},{"date":"1396/09/08 19:08","price":1.9449},{"date":"1396/09/08 19:32","price":1.9545},{"date":"1396/09/08 20:08","price":1.9276},{"date":"1396/09/08 20:32","price":1.9291},{"date":"1396/09/08 21:00","price":1.9267},{"date":"1396/09/08 21:32","price":1.9236},{"date":"1396/09/08 22:00","price":1.922},{"date":"1396/09/08 22:32","price":1.9217},{"date":"1396/09/08 23:00","price":1.9233},{"date":"1396/09/08 23:32","price":1.928}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398