کمترین: 
62.28
بیشترین: 
63.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.71
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 آذر 1396 , 62.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":63.14},{"date":"1396/09/08 01:08","price":63.11},{"date":"1396/09/08 01:32","price":62.99},{"date":"1396/09/08 02:08","price":62.97},{"date":"1396/09/08 02:32","price":63.01},{"date":"1396/09/08 05:08","price":62.9},{"date":"1396/09/08 05:32","price":62.88},{"date":"1396/09/08 06:32","price":62.91},{"date":"1396/09/08 07:08","price":62.88},{"date":"1396/09/08 08:00","price":62.87},{"date":"1396/09/08 08:32","price":62.83},{"date":"1396/09/08 09:00","price":62.85},{"date":"1396/09/08 10:00","price":62.83},{"date":"1396/09/08 10:32","price":62.88},{"date":"1396/09/08 11:00","price":62.98},{"date":"1396/09/08 11:32","price":62.95},{"date":"1396/09/08 12:00","price":62.94},{"date":"1396/09/08 12:32","price":62.93},{"date":"1396/09/08 13:00","price":62.76},{"date":"1396/09/08 13:32","price":62.84},{"date":"1396/09/08 14:08","price":62.51},{"date":"1396/09/08 14:32","price":62.56},{"date":"1396/09/08 15:08","price":62.62},{"date":"1396/09/08 15:32","price":63.03},{"date":"1396/09/08 16:00","price":63.15},{"date":"1396/09/08 16:32","price":63.12},{"date":"1396/09/08 17:00","price":63.09},{"date":"1396/09/08 17:32","price":63.03},{"date":"1396/09/08 18:00","price":63.04},{"date":"1396/09/08 18:32","price":63.07},{"date":"1396/09/08 19:08","price":63.11},{"date":"1396/09/08 19:32","price":63.43},{"date":"1396/09/08 20:08","price":62.59},{"date":"1396/09/08 20:32","price":62.61},{"date":"1396/09/08 21:00","price":62.37},{"date":"1396/09/08 21:32","price":62.29},{"date":"1396/09/08 22:00","price":62.33},{"date":"1396/09/08 22:32","price":62.28},{"date":"1396/09/08 23:00","price":62.54},{"date":"1396/09/08 23:32","price":62.71}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398