کمترین: 
57.05
بیشترین: 
58.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.41
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 آذر 1396 , 57.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":57.91},{"date":"1396/09/08 01:08","price":57.88},{"date":"1396/09/08 01:32","price":57.73},{"date":"1396/09/08 03:00","price":57.67},{"date":"1396/09/08 03:32","price":57.71},{"date":"1396/09/08 04:08","price":57.72},{"date":"1396/09/08 04:32","price":57.71},{"date":"1396/09/08 05:08","price":57.7},{"date":"1396/09/08 05:32","price":57.69},{"date":"1396/09/08 06:00","price":57.72},{"date":"1396/09/08 06:32","price":57.69},{"date":"1396/09/08 07:08","price":57.68},{"date":"1396/09/08 07:32","price":57.69},{"date":"1396/09/08 08:00","price":57.68},{"date":"1396/09/08 08:32","price":57.67},{"date":"1396/09/08 09:32","price":57.7},{"date":"1396/09/08 10:32","price":57.73},{"date":"1396/09/08 11:00","price":57.78},{"date":"1396/09/08 11:32","price":57.77},{"date":"1396/09/08 12:00","price":57.76},{"date":"1396/09/08 12:32","price":57.73},{"date":"1396/09/08 13:00","price":57.62},{"date":"1396/09/08 13:32","price":57.66},{"date":"1396/09/08 14:08","price":57.49},{"date":"1396/09/08 14:32","price":57.48},{"date":"1396/09/08 15:08","price":57.53},{"date":"1396/09/08 15:32","price":57.77},{"date":"1396/09/08 16:00","price":57.87},{"date":"1396/09/08 16:32","price":57.84},{"date":"1396/09/08 17:00","price":57.81},{"date":"1396/09/08 17:32","price":57.73},{"date":"1396/09/08 18:00","price":57.81},{"date":"1396/09/08 18:32","price":57.86},{"date":"1396/09/08 19:08","price":57.77},{"date":"1396/09/08 19:32","price":58.23},{"date":"1396/09/08 20:08","price":57.33},{"date":"1396/09/08 20:32","price":57.38},{"date":"1396/09/08 21:00","price":57.12},{"date":"1396/09/08 21:32","price":57.08},{"date":"1396/09/08 22:00","price":57.09},{"date":"1396/09/08 22:32","price":57.05},{"date":"1396/09/08 23:00","price":57.28},{"date":"1396/09/08 23:32","price":57.41}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398