کمترین: 
9594.9
بیشترین: 
11216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9594.9
زمان: 
9/8 23:30
قیمت بیت کوین امروز 8 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 آذر 1396 , 9594.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:00","price":9935.2},{"date":"1396/09/08 00:30","price":9869.2},{"date":"1396/09/08 01:00","price":9882.6},{"date":"1396/09/08 01:30","price":9930},{"date":"1396/09/08 02:00","price":9928.6},{"date":"1396/09/08 02:30","price":9925.1},{"date":"1396/09/08 03:00","price":9894},{"date":"1396/09/08 03:30","price":9879.8},{"date":"1396/09/08 06:00","price":10020},{"date":"1396/09/08 06:30","price":10086},{"date":"1396/09/08 07:00","price":10188},{"date":"1396/09/08 07:30","price":10231},{"date":"1396/09/08 08:00","price":10262},{"date":"1396/09/08 08:30","price":10399},{"date":"1396/09/08 09:00","price":10641},{"date":"1396/09/08 09:30","price":10289},{"date":"1396/09/08 10:00","price":10553},{"date":"1396/09/08 12:00","price":10583},{"date":"1396/09/08 15:00","price":10824},{"date":"1396/09/08 15:30","price":10786},{"date":"1396/09/08 16:00","price":10880},{"date":"1396/09/08 16:30","price":10914},{"date":"1396/09/08 17:00","price":10878},{"date":"1396/09/08 17:30","price":10938},{"date":"1396/09/08 18:00","price":11216},{"date":"1396/09/08 18:30","price":11205},{"date":"1396/09/08 19:00","price":10786},{"date":"1396/09/08 19:30","price":10752},{"date":"1396/09/08 20:00","price":10850},{"date":"1396/09/08 20:30","price":10852},{"date":"1396/09/08 21:00","price":10688},{"date":"1396/09/08 21:30","price":10486},{"date":"1396/09/08 22:00","price":10524},{"date":"1396/09/08 22:30","price":10369},{"date":"1396/09/08 23:00","price":9874},{"date":"1396/09/08 23:30","price":9594.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398