کمترین: 
4954
بیشترین: 
4968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4968
زمان: 
9/7 15:00
قیمت یورو امروز 7 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 آذر 1396 , 4968 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 10:10","price":4958},{"date":"1396/09/07 10:20","price":4955},{"date":"1396/09/07 11:20","price":4958},{"date":"1396/09/07 11:40","price":4955},{"date":"1396/09/07 11:50","price":4954},{"date":"1396/09/07 12:30","price":4958},{"date":"1396/09/07 12:40","price":4963},{"date":"1396/09/07 14:00","price":4965},{"date":"1396/09/07 14:10","price":4962},{"date":"1396/09/07 14:20","price":4964},{"date":"1396/09/07 15:00","price":4968}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398