کمترین: 
3.03
بیشترین: 
3.148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.133
زمان: 
9/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 آذر 1396 , 3.133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:32","price":3.03},{"date":"1396/09/07 01:08","price":3.031},{"date":"1396/09/07 01:32","price":3.037},{"date":"1396/09/07 03:08","price":3.031},{"date":"1396/09/07 03:32","price":3.033},{"date":"1396/09/07 04:00","price":3.037},{"date":"1396/09/07 04:32","price":3.042},{"date":"1396/09/07 05:00","price":3.039},{"date":"1396/09/07 05:32","price":3.038},{"date":"1396/09/07 06:00","price":3.037},{"date":"1396/09/07 06:32","price":3.038},{"date":"1396/09/07 07:32","price":3.039},{"date":"1396/09/07 08:32","price":3.034},{"date":"1396/09/07 09:00","price":3.032},{"date":"1396/09/07 09:32","price":3.035},{"date":"1396/09/07 10:08","price":3.043},{"date":"1396/09/07 10:32","price":3.05},{"date":"1396/09/07 11:00","price":3.051},{"date":"1396/09/07 11:32","price":3.053},{"date":"1396/09/07 12:08","price":3.058},{"date":"1396/09/07 12:32","price":3.069},{"date":"1396/09/07 13:00","price":3.07},{"date":"1396/09/07 13:32","price":3.072},{"date":"1396/09/07 14:00","price":3.067},{"date":"1396/09/07 14:32","price":3.064},{"date":"1396/09/07 15:08","price":3.071},{"date":"1396/09/07 15:32","price":3.064},{"date":"1396/09/07 16:16","price":3.058},{"date":"1396/09/07 16:32","price":3.071},{"date":"1396/09/07 17:32","price":3.07},{"date":"1396/09/07 18:00","price":3.087},{"date":"1396/09/07 18:32","price":3.107},{"date":"1396/09/07 19:00","price":3.119},{"date":"1396/09/07 19:32","price":3.115},{"date":"1396/09/07 20:00","price":3.127},{"date":"1396/09/07 20:32","price":3.143},{"date":"1396/09/07 21:08","price":3.148},{"date":"1396/09/07 21:32","price":3.138},{"date":"1396/09/07 22:00","price":3.141},{"date":"1396/09/07 22:32","price":3.136},{"date":"1396/09/07 23:08","price":3.128},{"date":"1396/09/07 23:32","price":3.133}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398