کمترین: 
1.762
بیشترین: 
1.7916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7673
زمان: 
9/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 آذر 1396 , 1.7673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":1.7916},{"date":"1396/09/07 00:32","price":1.7901},{"date":"1396/09/07 01:08","price":1.7893},{"date":"1396/09/07 01:32","price":1.7888},{"date":"1396/09/07 03:08","price":1.7859},{"date":"1396/09/07 03:32","price":1.7854},{"date":"1396/09/07 04:00","price":1.7853},{"date":"1396/09/07 04:32","price":1.7859},{"date":"1396/09/07 05:00","price":1.7853},{"date":"1396/09/07 05:32","price":1.7828},{"date":"1396/09/07 06:00","price":1.7812},{"date":"1396/09/07 06:32","price":1.7813},{"date":"1396/09/07 07:08","price":1.7779},{"date":"1396/09/07 07:32","price":1.7801},{"date":"1396/09/07 08:00","price":1.7798},{"date":"1396/09/07 08:32","price":1.7796},{"date":"1396/09/07 09:00","price":1.7797},{"date":"1396/09/07 09:32","price":1.7795},{"date":"1396/09/07 10:08","price":1.7786},{"date":"1396/09/07 10:32","price":1.7773},{"date":"1396/09/07 11:00","price":1.7791},{"date":"1396/09/07 11:32","price":1.7803},{"date":"1396/09/07 12:08","price":1.7809},{"date":"1396/09/07 12:32","price":1.7789},{"date":"1396/09/07 13:00","price":1.7716},{"date":"1396/09/07 13:32","price":1.7691},{"date":"1396/09/07 14:00","price":1.7701},{"date":"1396/09/07 14:32","price":1.7679},{"date":"1396/09/07 15:08","price":1.7662},{"date":"1396/09/07 15:32","price":1.762},{"date":"1396/09/07 16:16","price":1.7655},{"date":"1396/09/07 16:32","price":1.7778},{"date":"1396/09/07 17:32","price":1.7712},{"date":"1396/09/07 18:00","price":1.7753},{"date":"1396/09/07 18:32","price":1.7681},{"date":"1396/09/07 19:00","price":1.7745},{"date":"1396/09/07 19:32","price":1.7706},{"date":"1396/09/07 20:00","price":1.7667},{"date":"1396/09/07 20:32","price":1.7638},{"date":"1396/09/07 21:08","price":1.7715},{"date":"1396/09/07 21:32","price":1.769},{"date":"1396/09/07 22:00","price":1.7727},{"date":"1396/09/07 22:32","price":1.7738},{"date":"1396/09/07 23:08","price":1.7686},{"date":"1396/09/07 23:32","price":1.7673}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398