کمترین: 
562.63
بیشترین: 
567.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566
زمان: 
9/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 آذر 1396 , 566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":567.88},{"date":"1396/09/07 00:32","price":567.13},{"date":"1396/09/07 01:32","price":566.63},{"date":"1396/09/07 02:08","price":567},{"date":"1396/09/07 05:00","price":566.75},{"date":"1396/09/07 05:32","price":566.88},{"date":"1396/09/07 06:00","price":566.25},{"date":"1396/09/07 06:32","price":566.38},{"date":"1396/09/07 07:08","price":566.13},{"date":"1396/09/07 07:32","price":566.5},{"date":"1396/09/07 08:00","price":566.38},{"date":"1396/09/07 08:32","price":566.13},{"date":"1396/09/07 09:00","price":566.5},{"date":"1396/09/07 09:32","price":566.13},{"date":"1396/09/07 10:08","price":566.63},{"date":"1396/09/07 10:32","price":565.88},{"date":"1396/09/07 11:00","price":566.88},{"date":"1396/09/07 11:32","price":567.38},{"date":"1396/09/07 12:08","price":567.63},{"date":"1396/09/07 12:32","price":566.13},{"date":"1396/09/07 13:00","price":564.13},{"date":"1396/09/07 13:32","price":563.38},{"date":"1396/09/07 14:00","price":563.88},{"date":"1396/09/07 15:08","price":563.75},{"date":"1396/09/07 15:32","price":562.63},{"date":"1396/09/07 16:16","price":563.75},{"date":"1396/09/07 16:32","price":564.88},{"date":"1396/09/07 17:32","price":565.5},{"date":"1396/09/07 18:00","price":565.63},{"date":"1396/09/07 18:32","price":564.88},{"date":"1396/09/07 19:00","price":566.88},{"date":"1396/09/07 19:32","price":565.88},{"date":"1396/09/07 20:00","price":564.88},{"date":"1396/09/07 20:32","price":564.5},{"date":"1396/09/07 21:08","price":565.5},{"date":"1396/09/07 21:32","price":565.38},{"date":"1396/09/07 22:00","price":566.13},{"date":"1396/09/07 23:08","price":566.88},{"date":"1396/09/07 23:32","price":566}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398