کمترین: 
1.9365
بیشترین: 
1.9528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9509
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 آذر 1396 , 1.9509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":1.951},{"date":"1396/09/07 00:32","price":1.9497},{"date":"1396/09/07 01:08","price":1.9486},{"date":"1396/09/07 01:32","price":1.9482},{"date":"1396/09/07 03:08","price":1.9507},{"date":"1396/09/07 03:32","price":1.9517},{"date":"1396/09/07 04:00","price":1.9525},{"date":"1396/09/07 04:32","price":1.9508},{"date":"1396/09/07 05:00","price":1.9509},{"date":"1396/09/07 05:32","price":1.9501},{"date":"1396/09/07 06:00","price":1.9474},{"date":"1396/09/07 06:32","price":1.9478},{"date":"1396/09/07 07:08","price":1.9463},{"date":"1396/09/07 07:32","price":1.948},{"date":"1396/09/07 08:32","price":1.947},{"date":"1396/09/07 09:00","price":1.9482},{"date":"1396/09/07 09:32","price":1.9476},{"date":"1396/09/07 10:08","price":1.9486},{"date":"1396/09/07 10:32","price":1.9463},{"date":"1396/09/07 11:00","price":1.948},{"date":"1396/09/07 11:32","price":1.9492},{"date":"1396/09/07 12:08","price":1.9499},{"date":"1396/09/07 12:32","price":1.946},{"date":"1396/09/07 13:00","price":1.941},{"date":"1396/09/07 13:32","price":1.9391},{"date":"1396/09/07 14:00","price":1.9405},{"date":"1396/09/07 14:32","price":1.9398},{"date":"1396/09/07 15:08","price":1.9403},{"date":"1396/09/07 15:32","price":1.9365},{"date":"1396/09/07 16:16","price":1.9406},{"date":"1396/09/07 16:32","price":1.9464},{"date":"1396/09/07 17:32","price":1.9494},{"date":"1396/09/07 18:00","price":1.9489},{"date":"1396/09/07 18:32","price":1.9457},{"date":"1396/09/07 19:00","price":1.9518},{"date":"1396/09/07 19:32","price":1.9485},{"date":"1396/09/07 20:00","price":1.9457},{"date":"1396/09/07 20:32","price":1.9428},{"date":"1396/09/07 21:08","price":1.9464},{"date":"1396/09/07 22:00","price":1.9497},{"date":"1396/09/07 22:32","price":1.9503},{"date":"1396/09/07 23:08","price":1.9528},{"date":"1396/09/07 23:32","price":1.9509}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398