کمترین: 
62.75
بیشترین: 
63.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.15
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 آذر 1396 , 63.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":63.91},{"date":"1396/09/07 00:32","price":63.79},{"date":"1396/09/07 01:08","price":63.74},{"date":"1396/09/07 01:32","price":63.7},{"date":"1396/09/07 05:00","price":63.27},{"date":"1396/09/07 06:00","price":63.22},{"date":"1396/09/07 06:32","price":63.23},{"date":"1396/09/07 07:08","price":63.16},{"date":"1396/09/07 07:32","price":63.22},{"date":"1396/09/07 08:00","price":63.19},{"date":"1396/09/07 08:32","price":63.17},{"date":"1396/09/07 09:00","price":63.23},{"date":"1396/09/07 09:32","price":63.17},{"date":"1396/09/07 10:08","price":63.22},{"date":"1396/09/07 10:32","price":63.16},{"date":"1396/09/07 11:00","price":63.26},{"date":"1396/09/07 11:32","price":63.29},{"date":"1396/09/07 12:08","price":63.23},{"date":"1396/09/07 12:32","price":63.15},{"date":"1396/09/07 13:00","price":62.92},{"date":"1396/09/07 13:32","price":62.84},{"date":"1396/09/07 14:00","price":62.92},{"date":"1396/09/07 14:32","price":62.87},{"date":"1396/09/07 15:08","price":62.91},{"date":"1396/09/07 15:32","price":62.75},{"date":"1396/09/07 16:16","price":62.84},{"date":"1396/09/07 16:32","price":62.95},{"date":"1396/09/07 17:32","price":63.06},{"date":"1396/09/07 18:00","price":63.05},{"date":"1396/09/07 18:32","price":63.03},{"date":"1396/09/07 19:00","price":63.3},{"date":"1396/09/07 19:32","price":63.18},{"date":"1396/09/07 20:00","price":63.11},{"date":"1396/09/07 20:32","price":63.03},{"date":"1396/09/07 21:08","price":63.26},{"date":"1396/09/07 21:32","price":63.18},{"date":"1396/09/07 22:00","price":63.21},{"date":"1396/09/07 22:32","price":63.24},{"date":"1396/09/07 23:08","price":63.27},{"date":"1396/09/07 23:32","price":63.15}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398