کمترین: 
57.52
بیشترین: 
58.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.92
زمان: 
9/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 آذر 1396 , 57.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":57.98},{"date":"1396/09/07 00:32","price":57.89},{"date":"1396/09/07 01:08","price":57.87},{"date":"1396/09/07 01:32","price":57.83},{"date":"1396/09/07 03:08","price":57.87},{"date":"1396/09/07 04:00","price":57.86},{"date":"1396/09/07 05:00","price":57.87},{"date":"1396/09/07 05:32","price":57.84},{"date":"1396/09/07 06:00","price":57.74},{"date":"1396/09/07 06:32","price":57.76},{"date":"1396/09/07 07:08","price":57.75},{"date":"1396/09/07 07:32","price":57.77},{"date":"1396/09/07 08:00","price":57.75},{"date":"1396/09/07 08:32","price":57.76},{"date":"1396/09/07 09:00","price":57.8},{"date":"1396/09/07 09:32","price":57.77},{"date":"1396/09/07 10:08","price":57.78},{"date":"1396/09/07 10:32","price":57.73},{"date":"1396/09/07 11:00","price":57.74},{"date":"1396/09/07 11:32","price":57.81},{"date":"1396/09/07 12:08","price":57.7},{"date":"1396/09/07 12:32","price":57.66},{"date":"1396/09/07 13:00","price":57.56},{"date":"1396/09/07 13:32","price":57.55},{"date":"1396/09/07 14:00","price":57.56},{"date":"1396/09/07 15:08","price":57.62},{"date":"1396/09/07 15:32","price":57.52},{"date":"1396/09/07 16:16","price":57.63},{"date":"1396/09/07 16:32","price":57.7},{"date":"1396/09/07 17:32","price":57.77},{"date":"1396/09/07 18:00","price":57.87},{"date":"1396/09/07 18:32","price":57.89},{"date":"1396/09/07 19:00","price":58.09},{"date":"1396/09/07 19:32","price":57.92},{"date":"1396/09/07 20:00","price":57.88},{"date":"1396/09/07 20:32","price":57.81},{"date":"1396/09/07 21:08","price":57.99},{"date":"1396/09/07 21:32","price":57.94},{"date":"1396/09/07 22:00","price":57.98},{"date":"1396/09/07 22:32","price":57.97},{"date":"1396/09/07 23:08","price":58.01},{"date":"1396/09/07 23:32","price":57.92}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398