کمترین: 
9536.7
بیشترین: 
9935.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9900.2
زمان: 
9/7 23:00
قیمت بیت کوین امروز 7 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 آذر 1396 , 9900.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/07 00:00","price":9536.7},{"date":"1396/09/07 00:30","price":9573.6},{"date":"1396/09/07 01:30","price":9628.7},{"date":"1396/09/07 02:00","price":9614.7},{"date":"1396/09/07 02:30","price":9642.1},{"date":"1396/09/07 03:00","price":9692.3},{"date":"1396/09/07 03:30","price":9726.5},{"date":"1396/09/07 04:00","price":9710},{"date":"1396/09/07 04:30","price":9718},{"date":"1396/09/07 05:00","price":9695.4},{"date":"1396/09/07 06:00","price":9655.9},{"date":"1396/09/07 06:30","price":9635.6},{"date":"1396/09/07 07:00","price":9654.6},{"date":"1396/09/07 07:30","price":9694.5},{"date":"1396/09/07 08:00","price":9671.6},{"date":"1396/09/07 08:30","price":9787.1},{"date":"1396/09/07 09:00","price":9829.9},{"date":"1396/09/07 09:30","price":9861},{"date":"1396/09/07 12:00","price":9773.8},{"date":"1396/09/07 13:00","price":9866.2},{"date":"1396/09/07 13:30","price":9838},{"date":"1396/09/07 14:00","price":9826},{"date":"1396/09/07 15:00","price":9843.2},{"date":"1396/09/07 15:30","price":9900.1},{"date":"1396/09/07 16:00","price":9873.9},{"date":"1396/09/07 16:30","price":9833},{"date":"1396/09/07 18:00","price":9868},{"date":"1396/09/07 18:30","price":9873.8},{"date":"1396/09/07 19:00","price":9839.8},{"date":"1396/09/07 19:30","price":9881.7},{"date":"1396/09/07 20:00","price":9845.2},{"date":"1396/09/07 20:30","price":9904.1},{"date":"1396/09/07 21:30","price":9909.1},{"date":"1396/09/07 22:00","price":9934.6},{"date":"1396/09/07 22:30","price":9935.2},{"date":"1396/09/07 23:00","price":9900.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399