کمترین: 
63.25
بیشترین: 
63.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.88
زمان: 
9/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 آذر 1396 , 63.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 05:00","price":63.8},{"date":"1396/09/06 05:32","price":63.73},{"date":"1396/09/06 06:00","price":63.8},{"date":"1396/09/06 06:32","price":63.7},{"date":"1396/09/06 07:00","price":63.8},{"date":"1396/09/06 07:32","price":63.84},{"date":"1396/09/06 08:00","price":63.83},{"date":"1396/09/06 08:32","price":63.84},{"date":"1396/09/06 09:08","price":63.85},{"date":"1396/09/06 09:32","price":63.84},{"date":"1396/09/06 10:00","price":63.83},{"date":"1396/09/06 10:32","price":63.72},{"date":"1396/09/06 11:08","price":63.74},{"date":"1396/09/06 11:32","price":63.65},{"date":"1396/09/06 12:08","price":63.64},{"date":"1396/09/06 12:32","price":63.63},{"date":"1396/09/06 13:08","price":63.74},{"date":"1396/09/06 13:32","price":63.8},{"date":"1396/09/06 14:08","price":63.66},{"date":"1396/09/06 14:32","price":63.72},{"date":"1396/09/06 15:08","price":63.57},{"date":"1396/09/06 15:32","price":63.59},{"date":"1396/09/06 16:00","price":63.5},{"date":"1396/09/06 16:32","price":63.52},{"date":"1396/09/06 17:00","price":63.63},{"date":"1396/09/06 17:32","price":63.73},{"date":"1396/09/06 18:00","price":63.79},{"date":"1396/09/06 18:32","price":63.47},{"date":"1396/09/06 19:00","price":63.25},{"date":"1396/09/06 19:32","price":63.62},{"date":"1396/09/06 20:00","price":63.3},{"date":"1396/09/06 20:32","price":63.38},{"date":"1396/09/06 21:08","price":63.64},{"date":"1396/09/06 22:00","price":63.65},{"date":"1396/09/06 22:32","price":63.78},{"date":"1396/09/06 23:32","price":63.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398