کمترین: 
2.984
بیشترین: 
3.032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.032
زمان: 
9/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 آذر 1396 , 3.032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 03:00","price":3.015},{"date":"1396/09/06 03:32","price":3.014},{"date":"1396/09/06 04:08","price":3.01},{"date":"1396/09/06 04:32","price":3.003},{"date":"1396/09/06 05:00","price":3.008},{"date":"1396/09/06 05:32","price":3.011},{"date":"1396/09/06 07:00","price":3.014},{"date":"1396/09/06 07:32","price":3.015},{"date":"1396/09/06 08:00","price":3.014},{"date":"1396/09/06 08:32","price":3.013},{"date":"1396/09/06 09:08","price":3.006},{"date":"1396/09/06 10:00","price":3.021},{"date":"1396/09/06 10:32","price":3.022},{"date":"1396/09/06 11:08","price":3.018},{"date":"1396/09/06 11:32","price":2.99},{"date":"1396/09/06 12:08","price":2.986},{"date":"1396/09/06 12:32","price":2.984},{"date":"1396/09/06 13:08","price":3.013},{"date":"1396/09/06 14:08","price":3.015},{"date":"1396/09/06 14:32","price":2.997},{"date":"1396/09/06 15:08","price":2.986},{"date":"1396/09/06 15:32","price":2.997},{"date":"1396/09/06 16:00","price":2.986},{"date":"1396/09/06 16:32","price":2.995},{"date":"1396/09/06 17:00","price":3.011},{"date":"1396/09/06 17:32","price":3.016},{"date":"1396/09/06 18:00","price":2.998},{"date":"1396/09/06 19:00","price":2.99},{"date":"1396/09/06 19:32","price":3.005},{"date":"1396/09/06 20:00","price":2.995},{"date":"1396/09/06 20:32","price":2.994},{"date":"1396/09/06 21:08","price":3.023},{"date":"1396/09/06 22:32","price":3.019},{"date":"1396/09/06 23:32","price":3.032}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398