کمترین: 
1.7797
بیشترین: 
1.7917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7906
زمان: 
9/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 آذر 1396 , 1.7906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 03:00","price":1.7854},{"date":"1396/09/06 04:08","price":1.7841},{"date":"1396/09/06 04:32","price":1.7839},{"date":"1396/09/06 05:00","price":1.7833},{"date":"1396/09/06 05:32","price":1.7828},{"date":"1396/09/06 06:00","price":1.7841},{"date":"1396/09/06 06:32","price":1.7853},{"date":"1396/09/06 07:00","price":1.7855},{"date":"1396/09/06 07:32","price":1.7864},{"date":"1396/09/06 08:00","price":1.7854},{"date":"1396/09/06 08:32","price":1.7852},{"date":"1396/09/06 09:32","price":1.7843},{"date":"1396/09/06 10:00","price":1.7834},{"date":"1396/09/06 10:32","price":1.7807},{"date":"1396/09/06 11:08","price":1.78},{"date":"1396/09/06 11:32","price":1.7803},{"date":"1396/09/06 12:08","price":1.7815},{"date":"1396/09/06 12:32","price":1.7814},{"date":"1396/09/06 13:08","price":1.7833},{"date":"1396/09/06 13:32","price":1.7835},{"date":"1396/09/06 14:08","price":1.7827},{"date":"1396/09/06 14:32","price":1.7845},{"date":"1396/09/06 15:08","price":1.7818},{"date":"1396/09/06 15:32","price":1.7815},{"date":"1396/09/06 16:00","price":1.7813},{"date":"1396/09/06 16:32","price":1.7801},{"date":"1396/09/06 17:00","price":1.7837},{"date":"1396/09/06 17:32","price":1.7887},{"date":"1396/09/06 18:00","price":1.7912},{"date":"1396/09/06 18:32","price":1.7862},{"date":"1396/09/06 19:00","price":1.7807},{"date":"1396/09/06 19:32","price":1.7873},{"date":"1396/09/06 20:00","price":1.7806},{"date":"1396/09/06 20:32","price":1.7797},{"date":"1396/09/06 21:08","price":1.7852},{"date":"1396/09/06 22:00","price":1.7871},{"date":"1396/09/06 22:32","price":1.7917},{"date":"1396/09/06 23:32","price":1.7906}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398