کمترین: 
1.9337
بیشترین: 
1.954
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9495
زمان: 
9/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 آذر 1396 , 1.9495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 03:00","price":1.9527},{"date":"1396/09/06 03:32","price":1.9529},{"date":"1396/09/06 04:32","price":1.952},{"date":"1396/09/06 05:00","price":1.9515},{"date":"1396/09/06 05:32","price":1.9499},{"date":"1396/09/06 06:00","price":1.9526},{"date":"1396/09/06 06:32","price":1.9507},{"date":"1396/09/06 07:00","price":1.9524},{"date":"1396/09/06 07:32","price":1.9539},{"date":"1396/09/06 08:00","price":1.9529},{"date":"1396/09/06 08:32","price":1.9528},{"date":"1396/09/06 09:08","price":1.9531},{"date":"1396/09/06 09:32","price":1.9526},{"date":"1396/09/06 10:00","price":1.9524},{"date":"1396/09/06 10:32","price":1.9486},{"date":"1396/09/06 11:08","price":1.9495},{"date":"1396/09/06 11:32","price":1.9475},{"date":"1396/09/06 12:08","price":1.9472},{"date":"1396/09/06 12:32","price":1.9466},{"date":"1396/09/06 13:08","price":1.9509},{"date":"1396/09/06 13:32","price":1.9514},{"date":"1396/09/06 14:08","price":1.9476},{"date":"1396/09/06 14:32","price":1.9484},{"date":"1396/09/06 15:08","price":1.9453},{"date":"1396/09/06 15:32","price":1.944},{"date":"1396/09/06 16:00","price":1.9415},{"date":"1396/09/06 16:32","price":1.9414},{"date":"1396/09/06 17:00","price":1.9435},{"date":"1396/09/06 17:32","price":1.9466},{"date":"1396/09/06 18:00","price":1.9537},{"date":"1396/09/06 18:32","price":1.9401},{"date":"1396/09/06 19:00","price":1.9337},{"date":"1396/09/06 19:32","price":1.9457},{"date":"1396/09/06 20:00","price":1.9391},{"date":"1396/09/06 20:32","price":1.9421},{"date":"1396/09/06 21:08","price":1.9484},{"date":"1396/09/06 22:00","price":1.9515},{"date":"1396/09/06 22:32","price":1.954},{"date":"1396/09/06 23:32","price":1.9495}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398