کمترین: 
57.66
بیشترین: 
58.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.19
زمان: 
9/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 آذر 1396 , 58.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 03:00","price":58.89},{"date":"1396/09/06 03:32","price":58.86},{"date":"1396/09/06 04:08","price":58.91},{"date":"1396/09/06 04:32","price":58.82},{"date":"1396/09/06 05:00","price":58.76},{"date":"1396/09/06 05:32","price":58.68},{"date":"1396/09/06 06:00","price":58.71},{"date":"1396/09/06 06:32","price":58.65},{"date":"1396/09/06 07:00","price":58.68},{"date":"1396/09/06 07:32","price":58.71},{"date":"1396/09/06 08:00","price":58.69},{"date":"1396/09/06 08:32","price":58.7},{"date":"1396/09/06 10:32","price":58.59},{"date":"1396/09/06 11:08","price":58.63},{"date":"1396/09/06 11:32","price":58.51},{"date":"1396/09/06 12:08","price":58.47},{"date":"1396/09/06 12:32","price":58.42},{"date":"1396/09/06 13:08","price":58.59},{"date":"1396/09/06 13:32","price":58.61},{"date":"1396/09/06 14:08","price":58.53},{"date":"1396/09/06 14:32","price":58.55},{"date":"1396/09/06 15:08","price":58.44},{"date":"1396/09/06 15:32","price":58.42},{"date":"1396/09/06 16:00","price":58.31},{"date":"1396/09/06 16:32","price":58.34},{"date":"1396/09/06 17:00","price":58.28},{"date":"1396/09/06 17:32","price":58.39},{"date":"1396/09/06 18:00","price":58.45},{"date":"1396/09/06 18:32","price":58.02},{"date":"1396/09/06 19:00","price":57.66},{"date":"1396/09/06 19:32","price":57.84},{"date":"1396/09/06 20:00","price":57.74},{"date":"1396/09/06 20:32","price":57.92},{"date":"1396/09/06 21:08","price":58.14},{"date":"1396/09/06 22:00","price":58.16},{"date":"1396/09/06 22:32","price":58.12},{"date":"1396/09/06 23:32","price":58.19}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398