کمترین: 
9268
بیشترین: 
9750.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9585.3
زمان: 
9/6 20:30
قیمت بیت کوین امروز 6 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 آذر 1396 , 9585.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/06 00:00","price":9378.8},{"date":"1396/09/06 00:30","price":9325},{"date":"1396/09/06 01:00","price":9268},{"date":"1396/09/06 01:30","price":9387.3},{"date":"1396/09/06 02:00","price":9380},{"date":"1396/09/06 02:30","price":9371.4},{"date":"1396/09/06 03:00","price":9311.4},{"date":"1396/09/06 03:30","price":9307.5},{"date":"1396/09/06 06:00","price":9691.7},{"date":"1396/09/06 06:30","price":9564.9},{"date":"1396/09/06 07:00","price":9579.2},{"date":"1396/09/06 09:00","price":9621.6},{"date":"1396/09/06 10:00","price":9750.8},{"date":"1396/09/06 10:30","price":9698.7},{"date":"1396/09/06 12:00","price":9700},{"date":"1396/09/06 12:30","price":9690},{"date":"1396/09/06 13:00","price":9726.4},{"date":"1396/09/06 13:30","price":9457.2},{"date":"1396/09/06 15:00","price":9534.4},{"date":"1396/09/06 15:30","price":9590.1},{"date":"1396/09/06 16:00","price":9667.3},{"date":"1396/09/06 17:00","price":9630.3},{"date":"1396/09/06 17:30","price":9599.9},{"date":"1396/09/06 18:30","price":9600},{"date":"1396/09/06 19:00","price":9640.1},{"date":"1396/09/06 19:30","price":9621.1},{"date":"1396/09/06 20:00","price":9635.1},{"date":"1396/09/06 20:30","price":9585.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399