کمترین: 
90467.3
بیشترین: 
90491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90469.5
زمان: 
9/4 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 4 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 آذر 1396 , 90469.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:40","price":90491.0},{"date":"1396/09/04 10:50","price":90490.0},{"date":"1396/09/04 11:00","price":90488.6},{"date":"1396/09/04 11:10","price":90484.3},{"date":"1396/09/04 11:20","price":90482.4},{"date":"1396/09/04 11:30","price":90476.8},{"date":"1396/09/04 11:40","price":90485.1},{"date":"1396/09/04 11:50","price":90480.9},{"date":"1396/09/04 12:00","price":90476.5},{"date":"1396/09/04 12:10","price":90474.7},{"date":"1396/09/04 12:20","price":90467.3},{"date":"1396/09/04 12:30","price":90470.8},{"date":"1396/09/04 14:30","price":90469.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398