کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
9/4 10:32
قیمت دینار عراق امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 آذر 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 00:00","price":0},{"date":"1396/09/04 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 00:10","price":0},{"date":"1396/09/04 00:10","price":0},{"date":"1396/09/04 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 00:20","price":0},{"date":"1396/09/04 00:20","price":0},{"date":"1396/09/04 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 00:30","price":0},{"date":"1396/09/04 00:30","price":0},{"date":"1396/09/04 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 00:40","price":0},{"date":"1396/09/04 00:40","price":0},{"date":"1396/09/04 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 00:50","price":0},{"date":"1396/09/04 00:50","price":0},{"date":"1396/09/04 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:00","price":0},{"date":"1396/09/04 01:00","price":0},{"date":"1396/09/04 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:10","price":0},{"date":"1396/09/04 01:10","price":0},{"date":"1396/09/04 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:20","price":0},{"date":"1396/09/04 01:20","price":0},{"date":"1396/09/04 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:30","price":0},{"date":"1396/09/04 01:30","price":0},{"date":"1396/09/04 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:40","price":0},{"date":"1396/09/04 01:40","price":0},{"date":"1396/09/04 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 01:50","price":0},{"date":"1396/09/04 01:50","price":0},{"date":"1396/09/04 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:00","price":0},{"date":"1396/09/04 02:00","price":0},{"date":"1396/09/04 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:10","price":0},{"date":"1396/09/04 02:10","price":0},{"date":"1396/09/04 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:20","price":0},{"date":"1396/09/04 02:20","price":0},{"date":"1396/09/04 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:30","price":0},{"date":"1396/09/04 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:40","price":0},{"date":"1396/09/04 02:40","price":0},{"date":"1396/09/04 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 02:50","price":0},{"date":"1396/09/04 02:50","price":0},{"date":"1396/09/04 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:00","price":0},{"date":"1396/09/04 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:10","price":0},{"date":"1396/09/04 03:10","price":0},{"date":"1396/09/04 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:20","price":0},{"date":"1396/09/04 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:30","price":0},{"date":"1396/09/04 03:30","price":0},{"date":"1396/09/04 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:40","price":0},{"date":"1396/09/04 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 03:50","price":0},{"date":"1396/09/04 03:50","price":0},{"date":"1396/09/04 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:00","price":0},{"date":"1396/09/04 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:10","price":0},{"date":"1396/09/04 04:10","price":0},{"date":"1396/09/04 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:20","price":0},{"date":"1396/09/04 04:20","price":0},{"date":"1396/09/04 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:30","price":0},{"date":"1396/09/04 04:30","price":0},{"date":"1396/09/04 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:40","price":0},{"date":"1396/09/04 04:40","price":0},{"date":"1396/09/04 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 04:50","price":0},{"date":"1396/09/04 04:50","price":0},{"date":"1396/09/04 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:00","price":0},{"date":"1396/09/04 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:10","price":0},{"date":"1396/09/04 05:10","price":0},{"date":"1396/09/04 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:20","price":0},{"date":"1396/09/04 05:20","price":0},{"date":"1396/09/04 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:30","price":0},{"date":"1396/09/04 05:30","price":0},{"date":"1396/09/04 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:40","price":0},{"date":"1396/09/04 05:40","price":0},{"date":"1396/09/04 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 05:50","price":0},{"date":"1396/09/04 05:50","price":0},{"date":"1396/09/04 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:00","price":0},{"date":"1396/09/04 06:00","price":0},{"date":"1396/09/04 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:10","price":0},{"date":"1396/09/04 06:10","price":0},{"date":"1396/09/04 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:20","price":0},{"date":"1396/09/04 06:20","price":0},{"date":"1396/09/04 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:30","price":0},{"date":"1396/09/04 06:30","price":0},{"date":"1396/09/04 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:40","price":0},{"date":"1396/09/04 06:40","price":0},{"date":"1396/09/04 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 06:50","price":0},{"date":"1396/09/04 06:50","price":0},{"date":"1396/09/04 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:00","price":0},{"date":"1396/09/04 07:00","price":0},{"date":"1396/09/04 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:10","price":0},{"date":"1396/09/04 07:10","price":0},{"date":"1396/09/04 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:20","price":0},{"date":"1396/09/04 07:20","price":0},{"date":"1396/09/04 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:30","price":0},{"date":"1396/09/04 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:40","price":0},{"date":"1396/09/04 07:40","price":0},{"date":"1396/09/04 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 07:50","price":0},{"date":"1396/09/04 07:50","price":0},{"date":"1396/09/04 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:00","price":0},{"date":"1396/09/04 08:00","price":0},{"date":"1396/09/04 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:10","price":0},{"date":"1396/09/04 08:10","price":0},{"date":"1396/09/04 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:20","price":0},{"date":"1396/09/04 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:30","price":0},{"date":"1396/09/04 08:30","price":0},{"date":"1396/09/04 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:40","price":0},{"date":"1396/09/04 08:40","price":0},{"date":"1396/09/04 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 08:50","price":0},{"date":"1396/09/04 08:50","price":0},{"date":"1396/09/04 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:00","price":0},{"date":"1396/09/04 09:00","price":0},{"date":"1396/09/04 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:10","price":0},{"date":"1396/09/04 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:20","price":0},{"date":"1396/09/04 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:30","price":0},{"date":"1396/09/04 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:40","price":0},{"date":"1396/09/04 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 09:50","price":0},{"date":"1396/09/04 09:50","price":0},{"date":"1396/09/04 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 10:00","price":0},{"date":"1396/09/04 10:00","price":0},{"date":"1396/09/04 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 10:10","price":0},{"date":"1396/09/04 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 10:20","price":0},{"date":"1396/09/04 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/04 10:30","price":0},{"date":"1396/09/04 10:30","price":0},{"date":"1396/09/04 10:32","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398