کمترین: 
63.34
بیشترین: 
63.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.88
زمان: 
9/3 22:32
قیمت نفت برنت امروز 3 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 آذر 1396 , 63.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 05:32","price":63.4},{"date":"1396/09/03 06:00","price":63.41},{"date":"1396/09/03 06:32","price":63.38},{"date":"1396/09/03 07:08","price":63.35},{"date":"1396/09/03 07:32","price":63.4},{"date":"1396/09/03 08:00","price":63.34},{"date":"1396/09/03 08:32","price":63.38},{"date":"1396/09/03 09:00","price":63.41},{"date":"1396/09/03 09:32","price":63.45},{"date":"1396/09/03 10:00","price":63.44},{"date":"1396/09/03 10:32","price":63.42},{"date":"1396/09/03 11:00","price":63.55},{"date":"1396/09/03 11:32","price":63.59},{"date":"1396/09/03 12:24","price":63.74},{"date":"1396/09/03 12:32","price":63.63},{"date":"1396/09/03 13:08","price":63.46},{"date":"1396/09/03 13:32","price":63.64},{"date":"1396/09/03 14:00","price":63.59},{"date":"1396/09/03 14:32","price":63.65},{"date":"1396/09/03 15:08","price":63.67},{"date":"1396/09/03 15:32","price":63.77},{"date":"1396/09/03 16:00","price":63.78},{"date":"1396/09/03 16:32","price":63.81},{"date":"1396/09/03 17:08","price":63.69},{"date":"1396/09/03 17:32","price":63.72},{"date":"1396/09/03 18:08","price":63.57},{"date":"1396/09/03 18:32","price":63.56},{"date":"1396/09/03 19:08","price":63.45},{"date":"1396/09/03 19:32","price":63.44},{"date":"1396/09/03 20:08","price":63.51},{"date":"1396/09/03 20:32","price":63.58},{"date":"1396/09/03 21:00","price":63.63},{"date":"1396/09/03 21:32","price":63.72},{"date":"1396/09/03 22:00","price":63.81},{"date":"1396/09/03 22:32","price":63.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398