کمترین: 
563.5
بیشترین: 
568.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.63
زمان: 
9/3 22:32
قیمت گازوئیل امروز 3 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 آذر 1396 , 567.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 05:08","price":565.5},{"date":"1396/09/03 05:32","price":565.25},{"date":"1396/09/03 06:00","price":565.38},{"date":"1396/09/03 06:32","price":564.88},{"date":"1396/09/03 07:32","price":565.25},{"date":"1396/09/03 08:00","price":564.75},{"date":"1396/09/03 08:32","price":565},{"date":"1396/09/03 09:00","price":565.13},{"date":"1396/09/03 09:32","price":565.63},{"date":"1396/09/03 10:32","price":565.5},{"date":"1396/09/03 11:00","price":566.63},{"date":"1396/09/03 11:32","price":566.88},{"date":"1396/09/03 12:24","price":568.63},{"date":"1396/09/03 12:32","price":567.38},{"date":"1396/09/03 13:08","price":566.13},{"date":"1396/09/03 13:32","price":567},{"date":"1396/09/03 14:00","price":567.13},{"date":"1396/09/03 15:08","price":567.88},{"date":"1396/09/03 15:32","price":568.38},{"date":"1396/09/03 16:00","price":568.63},{"date":"1396/09/03 17:08","price":567.63},{"date":"1396/09/03 18:08","price":565.5},{"date":"1396/09/03 18:32","price":565.13},{"date":"1396/09/03 19:08","price":563.88},{"date":"1396/09/03 19:32","price":563.5},{"date":"1396/09/03 20:08","price":564.88},{"date":"1396/09/03 20:32","price":565.38},{"date":"1396/09/03 21:00","price":565.63},{"date":"1396/09/03 21:32","price":566.38},{"date":"1396/09/03 22:00","price":567.38},{"date":"1396/09/03 22:32","price":567.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398