کمترین: 
1.7731
بیشترین: 
1.791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7864
زمان: 
9/3 22:32
قیمت بنزین امروز 3 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 3 آذر 1396 , 1.7864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 03:00","price":1.7732},{"date":"1396/09/03 06:32","price":1.7742},{"date":"1396/09/03 07:08","price":1.7731},{"date":"1396/09/03 07:32","price":1.7742},{"date":"1396/09/03 08:00","price":1.7731},{"date":"1396/09/03 08:32","price":1.7738},{"date":"1396/09/03 09:00","price":1.7745},{"date":"1396/09/03 09:32","price":1.7751},{"date":"1396/09/03 10:00","price":1.7749},{"date":"1396/09/03 10:32","price":1.7747},{"date":"1396/09/03 11:00","price":1.7772},{"date":"1396/09/03 11:32","price":1.7779},{"date":"1396/09/03 12:24","price":1.781},{"date":"1396/09/03 12:32","price":1.7795},{"date":"1396/09/03 13:08","price":1.777},{"date":"1396/09/03 13:32","price":1.7816},{"date":"1396/09/03 14:00","price":1.7823},{"date":"1396/09/03 14:32","price":1.7824},{"date":"1396/09/03 15:08","price":1.7837},{"date":"1396/09/03 15:32","price":1.791},{"date":"1396/09/03 16:00","price":1.7903},{"date":"1396/09/03 16:32","price":1.7898},{"date":"1396/09/03 17:08","price":1.7866},{"date":"1396/09/03 17:32","price":1.787},{"date":"1396/09/03 18:08","price":1.775},{"date":"1396/09/03 18:32","price":1.7793},{"date":"1396/09/03 19:08","price":1.7756},{"date":"1396/09/03 19:32","price":1.7745},{"date":"1396/09/03 20:08","price":1.7812},{"date":"1396/09/03 20:32","price":1.7833},{"date":"1396/09/03 21:00","price":1.7846},{"date":"1396/09/03 21:32","price":1.791},{"date":"1396/09/03 22:00","price":1.7892},{"date":"1396/09/03 22:32","price":1.7864}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398