کمترین: 
1.9336
بیشترین: 
1.9543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9528
زمان: 
9/3 22:32
قیمت نفت کوره امروز 3 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 آذر 1396 , 1.9528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 03:00","price":1.9403},{"date":"1396/09/03 06:32","price":1.9417},{"date":"1396/09/03 07:08","price":1.941},{"date":"1396/09/03 07:32","price":1.9413},{"date":"1396/09/03 08:00","price":1.9409},{"date":"1396/09/03 08:32","price":1.9413},{"date":"1396/09/03 09:00","price":1.9419},{"date":"1396/09/03 09:32","price":1.9428},{"date":"1396/09/03 11:00","price":1.945},{"date":"1396/09/03 11:32","price":1.9451},{"date":"1396/09/03 12:24","price":1.95},{"date":"1396/09/03 12:32","price":1.9486},{"date":"1396/09/03 13:08","price":1.9463},{"date":"1396/09/03 13:32","price":1.9495},{"date":"1396/09/03 14:00","price":1.9497},{"date":"1396/09/03 14:32","price":1.9495},{"date":"1396/09/03 15:08","price":1.9516},{"date":"1396/09/03 15:32","price":1.9543},{"date":"1396/09/03 16:00","price":1.9536},{"date":"1396/09/03 16:32","price":1.9531},{"date":"1396/09/03 17:08","price":1.9484},{"date":"1396/09/03 17:32","price":1.9482},{"date":"1396/09/03 18:08","price":1.9412},{"date":"1396/09/03 18:32","price":1.9402},{"date":"1396/09/03 19:08","price":1.9356},{"date":"1396/09/03 19:32","price":1.9336},{"date":"1396/09/03 20:08","price":1.9412},{"date":"1396/09/03 20:32","price":1.942},{"date":"1396/09/03 21:00","price":1.9428},{"date":"1396/09/03 21:32","price":1.9439},{"date":"1396/09/03 22:00","price":1.9483},{"date":"1396/09/03 22:32","price":1.9528}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398