کمترین: 
58.38
بیشترین: 
58.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.97
زمان: 
9/3 22:32
قیمت نفت سبک امروز 3 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 آذر 1396 , 58.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/03 03:00","price":58.38},{"date":"1396/09/03 06:32","price":58.49},{"date":"1396/09/03 07:08","price":58.45},{"date":"1396/09/03 07:32","price":58.47},{"date":"1396/09/03 08:00","price":58.42},{"date":"1396/09/03 08:32","price":58.46},{"date":"1396/09/03 09:00","price":58.44},{"date":"1396/09/03 09:32","price":58.45},{"date":"1396/09/03 10:32","price":58.44},{"date":"1396/09/03 11:00","price":58.52},{"date":"1396/09/03 11:32","price":58.56},{"date":"1396/09/03 12:24","price":58.69},{"date":"1396/09/03 12:32","price":58.62},{"date":"1396/09/03 13:08","price":58.52},{"date":"1396/09/03 13:32","price":58.59},{"date":"1396/09/03 14:00","price":58.55},{"date":"1396/09/03 14:32","price":58.64},{"date":"1396/09/03 15:08","price":58.63},{"date":"1396/09/03 15:32","price":58.77},{"date":"1396/09/03 16:00","price":58.87},{"date":"1396/09/03 16:32","price":58.84},{"date":"1396/09/03 17:08","price":58.72},{"date":"1396/09/03 17:32","price":58.78},{"date":"1396/09/03 18:08","price":58.72},{"date":"1396/09/03 18:32","price":58.73},{"date":"1396/09/03 19:08","price":58.62},{"date":"1396/09/03 20:08","price":58.7},{"date":"1396/09/03 20:32","price":58.81},{"date":"1396/09/03 21:00","price":58.87},{"date":"1396/09/03 22:00","price":58.92},{"date":"1396/09/03 22:32","price":58.97}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398