کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
9/2 23:56
قیمت دینار عراق امروز 2 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 آذر 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 11:00","price":0},{"date":"1396/09/02 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 11:20","price":0},{"date":"1396/09/02 11:20","price":0},{"date":"1396/09/02 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 11:30","price":0},{"date":"1396/09/02 11:30","price":0},{"date":"1396/09/02 11:40","price":1093},{"date":"1396/09/02 11:50","price":0},{"date":"1396/09/02 12:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 12:10","price":0},{"date":"1396/09/02 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 12:20","price":0},{"date":"1396/09/02 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 12:30","price":0},{"date":"1396/09/02 12:30","price":0},{"date":"1396/09/02 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 12:40","price":0},{"date":"1396/09/02 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 13:00","price":0},{"date":"1396/09/02 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 13:50","price":0},{"date":"1396/09/02 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:00","price":0},{"date":"1396/09/02 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:10","price":0},{"date":"1396/09/02 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:20","price":0},{"date":"1396/09/02 14:20","price":0},{"date":"1396/09/02 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:30","price":0},{"date":"1396/09/02 14:30","price":0},{"date":"1396/09/02 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:40","price":0},{"date":"1396/09/02 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 14:50","price":0},{"date":"1396/09/02 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:00","price":0},{"date":"1396/09/02 15:00","price":0},{"date":"1396/09/02 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:10","price":0},{"date":"1396/09/02 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:20","price":0},{"date":"1396/09/02 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:30","price":0},{"date":"1396/09/02 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:40","price":0},{"date":"1396/09/02 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 15:50","price":0},{"date":"1396/09/02 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:00","price":0},{"date":"1396/09/02 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:10","price":0},{"date":"1396/09/02 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:20","price":0},{"date":"1396/09/02 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:30","price":0},{"date":"1396/09/02 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:40","price":0},{"date":"1396/09/02 16:40","price":0},{"date":"1396/09/02 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 16:50","price":0},{"date":"1396/09/02 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:00","price":0},{"date":"1396/09/02 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:10","price":0},{"date":"1396/09/02 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:20","price":0},{"date":"1396/09/02 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:30","price":0},{"date":"1396/09/02 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:40","price":0},{"date":"1396/09/02 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 17:50","price":0},{"date":"1396/09/02 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:00","price":0},{"date":"1396/09/02 18:00","price":0},{"date":"1396/09/02 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:10","price":0},{"date":"1396/09/02 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:20","price":0},{"date":"1396/09/02 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:30","price":0},{"date":"1396/09/02 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:40","price":0},{"date":"1396/09/02 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 18:50","price":0},{"date":"1396/09/02 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:00","price":0},{"date":"1396/09/02 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:10","price":0},{"date":"1396/09/02 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:20","price":0},{"date":"1396/09/02 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:30","price":0},{"date":"1396/09/02 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:40","price":0},{"date":"1396/09/02 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 19:50","price":0},{"date":"1396/09/02 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:00","price":0},{"date":"1396/09/02 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:10","price":0},{"date":"1396/09/02 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:20","price":0},{"date":"1396/09/02 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:30","price":0},{"date":"1396/09/02 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:40","price":0},{"date":"1396/09/02 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 20:50","price":0},{"date":"1396/09/02 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:00","price":0},{"date":"1396/09/02 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:10","price":0},{"date":"1396/09/02 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:20","price":0},{"date":"1396/09/02 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:30","price":0},{"date":"1396/09/02 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:40","price":0},{"date":"1396/09/02 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 21:50","price":0},{"date":"1396/09/02 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 22:00","price":0},{"date":"1396/09/02 22:00","price":0},{"date":"1396/09/02 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 22:10","price":0},{"date":"1396/09/02 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 22:20","price":0},{"date":"1396/09/02 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 22:30","price":0},{"date":"1396/09/02 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 22:40","price":0},{"date":"1396/09/02 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 23:10","price":0},{"date":"1396/09/02 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 23:20","price":0},{"date":"1396/09/02 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 23:30","price":0},{"date":"1396/09/02 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 23:40","price":0},{"date":"1396/09/02 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/09/02 23:50","price":0},{"date":"1396/09/02 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398