کمترین: 
57.81
بیشترین: 
58.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.53
زمان: 
9/2 22:08
قیمت نفت سبک امروز 2 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 آذر 1396 , 58.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 01:00","price":58.02},{"date":"1396/09/02 01:32","price":58.05},{"date":"1396/09/02 03:00","price":58.01},{"date":"1396/09/02 03:32","price":57.98},{"date":"1396/09/02 04:08","price":57.96},{"date":"1396/09/02 04:32","price":57.95},{"date":"1396/09/02 05:32","price":57.96},{"date":"1396/09/02 06:00","price":57.91},{"date":"1396/09/02 06:32","price":57.88},{"date":"1396/09/02 07:08","price":57.86},{"date":"1396/09/02 07:32","price":57.92},{"date":"1396/09/02 10:32","price":57.91},{"date":"1396/09/02 11:00","price":57.88},{"date":"1396/09/02 12:32","price":57.81},{"date":"1396/09/02 14:00","price":57.84},{"date":"1396/09/02 15:32","price":57.86},{"date":"1396/09/02 16:08","price":57.88},{"date":"1396/09/02 16:32","price":57.89},{"date":"1396/09/02 17:08","price":58.09},{"date":"1396/09/02 17:32","price":58.19},{"date":"1396/09/02 18:00","price":58.16},{"date":"1396/09/02 18:32","price":58.26},{"date":"1396/09/02 19:00","price":58.28},{"date":"1396/09/02 19:32","price":58.38},{"date":"1396/09/02 20:00","price":58.26},{"date":"1396/09/02 20:32","price":58.23},{"date":"1396/09/02 21:00","price":58.27},{"date":"1396/09/02 21:32","price":58.56},{"date":"1396/09/02 22:08","price":58.53}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398