کمترین: 
2.898
بیشترین: 
3.014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.899
زمان: 
9/2 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 2 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 آذر 1396 , 2.899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:08","price":2.965},{"date":"1396/09/02 00:32","price":2.969},{"date":"1396/09/02 01:00","price":2.963},{"date":"1396/09/02 01:32","price":2.96},{"date":"1396/09/02 03:00","price":2.969},{"date":"1396/09/02 03:32","price":2.97},{"date":"1396/09/02 04:08","price":2.975},{"date":"1396/09/02 04:32","price":2.974},{"date":"1396/09/02 05:00","price":2.975},{"date":"1396/09/02 05:32","price":2.977},{"date":"1396/09/02 06:32","price":2.974},{"date":"1396/09/02 07:08","price":2.978},{"date":"1396/09/02 08:00","price":2.981},{"date":"1396/09/02 10:32","price":2.968},{"date":"1396/09/02 11:00","price":2.963},{"date":"1396/09/02 12:00","price":2.954},{"date":"1396/09/02 12:32","price":3.014},{"date":"1396/09/02 13:32","price":2.951},{"date":"1396/09/02 14:00","price":2.95},{"date":"1396/09/02 15:32","price":2.941},{"date":"1396/09/02 16:32","price":2.942},{"date":"1396/09/02 17:08","price":2.932},{"date":"1396/09/02 17:32","price":2.917},{"date":"1396/09/02 18:32","price":2.92},{"date":"1396/09/02 19:32","price":2.921},{"date":"1396/09/02 20:00","price":2.909},{"date":"1396/09/02 21:00","price":2.906},{"date":"1396/09/02 21:32","price":2.898},{"date":"1396/09/02 22:08","price":2.899}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399