کمترین: 
1.7632
بیشترین: 
1.7797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7786
زمان: 
9/2 22:08
قیمت بنزین امروز 2 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 2 آذر 1396 , 1.7786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:08","price":1.7672},{"date":"1396/09/02 00:32","price":1.7673},{"date":"1396/09/02 01:00","price":1.7664},{"date":"1396/09/02 01:32","price":1.7666},{"date":"1396/09/02 03:00","price":1.7651},{"date":"1396/09/02 03:32","price":1.7654},{"date":"1396/09/02 04:08","price":1.7647},{"date":"1396/09/02 04:32","price":1.7643},{"date":"1396/09/02 05:00","price":1.7645},{"date":"1396/09/02 05:32","price":1.7656},{"date":"1396/09/02 06:32","price":1.7655},{"date":"1396/09/02 07:08","price":1.7659},{"date":"1396/09/02 07:32","price":1.7668},{"date":"1396/09/02 08:00","price":1.7667},{"date":"1396/09/02 10:32","price":1.7681},{"date":"1396/09/02 11:00","price":1.7662},{"date":"1396/09/02 12:00","price":1.7685},{"date":"1396/09/02 12:32","price":1.7746},{"date":"1396/09/02 13:32","price":1.7632},{"date":"1396/09/02 14:00","price":1.7649},{"date":"1396/09/02 15:32","price":1.7652},{"date":"1396/09/02 16:08","price":1.7671},{"date":"1396/09/02 16:32","price":1.7654},{"date":"1396/09/02 17:08","price":1.7712},{"date":"1396/09/02 17:32","price":1.7734},{"date":"1396/09/02 18:00","price":1.7722},{"date":"1396/09/02 18:32","price":1.7752},{"date":"1396/09/02 19:00","price":1.7771},{"date":"1396/09/02 19:32","price":1.776},{"date":"1396/09/02 20:00","price":1.7729},{"date":"1396/09/02 20:32","price":1.7709},{"date":"1396/09/02 21:00","price":1.7736},{"date":"1396/09/02 21:32","price":1.7797},{"date":"1396/09/02 22:08","price":1.7786}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398