کمترین: 
560.63
بیشترین: 
566.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565.13
زمان: 
9/2 22:08
قیمت گازوئیل امروز 2 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 آذر 1396 , 565.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:08","price":562},{"date":"1396/09/02 00:32","price":562.13},{"date":"1396/09/02 01:32","price":562.63},{"date":"1396/09/02 05:00","price":562},{"date":"1396/09/02 05:32","price":561.63},{"date":"1396/09/02 06:00","price":561.38},{"date":"1396/09/02 06:32","price":561.63},{"date":"1396/09/02 07:08","price":561.38},{"date":"1396/09/02 07:32","price":562.25},{"date":"1396/09/02 10:32","price":562.38},{"date":"1396/09/02 11:00","price":561.88},{"date":"1396/09/02 12:00","price":562.63},{"date":"1396/09/02 12:32","price":566.38},{"date":"1396/09/02 13:32","price":560.63},{"date":"1396/09/02 14:00","price":561.13},{"date":"1396/09/02 16:08","price":561.38},{"date":"1396/09/02 16:32","price":561.88},{"date":"1396/09/02 17:08","price":563.13},{"date":"1396/09/02 17:32","price":563.63},{"date":"1396/09/02 18:00","price":563.88},{"date":"1396/09/02 18:32","price":564.88},{"date":"1396/09/02 19:00","price":565.13},{"date":"1396/09/02 19:32","price":565.63},{"date":"1396/09/02 20:00","price":564.38},{"date":"1396/09/02 20:32","price":563.38},{"date":"1396/09/02 21:00","price":564.38},{"date":"1396/09/02 21:32","price":566.13},{"date":"1396/09/02 22:08","price":565.13}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398