کمترین: 
1.9274
بیشترین: 
1.9444
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9443
زمان: 
9/2 22:08
قیمت نفت کوره امروز 2 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 آذر 1396 , 1.9443 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:08","price":1.9327},{"date":"1396/09/02 00:32","price":1.9334},{"date":"1396/09/02 01:00","price":1.9341},{"date":"1396/09/02 01:32","price":1.936},{"date":"1396/09/02 03:00","price":1.9335},{"date":"1396/09/02 03:32","price":1.9338},{"date":"1396/09/02 04:08","price":1.9342},{"date":"1396/09/02 04:32","price":1.9325},{"date":"1396/09/02 05:00","price":1.9327},{"date":"1396/09/02 05:32","price":1.9317},{"date":"1396/09/02 06:00","price":1.9316},{"date":"1396/09/02 06:32","price":1.932},{"date":"1396/09/02 07:08","price":1.9315},{"date":"1396/09/02 07:32","price":1.9329},{"date":"1396/09/02 08:00","price":1.9327},{"date":"1396/09/02 10:32","price":1.9331},{"date":"1396/09/02 11:00","price":1.9307},{"date":"1396/09/02 12:00","price":1.9319},{"date":"1396/09/02 12:32","price":1.9307},{"date":"1396/09/02 13:32","price":1.9274},{"date":"1396/09/02 14:00","price":1.9291},{"date":"1396/09/02 15:32","price":1.9295},{"date":"1396/09/02 16:08","price":1.9299},{"date":"1396/09/02 16:32","price":1.9316},{"date":"1396/09/02 17:08","price":1.9361},{"date":"1396/09/02 17:32","price":1.9375},{"date":"1396/09/02 18:00","price":1.9383},{"date":"1396/09/02 18:32","price":1.9423},{"date":"1396/09/02 19:00","price":1.9427},{"date":"1396/09/02 19:32","price":1.9433},{"date":"1396/09/02 20:00","price":1.9394},{"date":"1396/09/02 20:32","price":1.9366},{"date":"1396/09/02 21:00","price":1.9404},{"date":"1396/09/02 21:32","price":1.9444},{"date":"1396/09/02 22:08","price":1.9443}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398