کمترین: 
62.91
بیشترین: 
63.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.42
زمان: 
9/2 22:32
قیمت نفت برنت امروز 2 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 آذر 1396 , 63.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/02 00:08","price":63.24},{"date":"1396/09/02 00:32","price":63.28},{"date":"1396/09/02 01:00","price":63.29},{"date":"1396/09/02 01:32","price":63.32},{"date":"1396/09/02 02:00","price":63.27},{"date":"1396/09/02 02:32","price":63.29},{"date":"1396/09/02 03:00","price":63.28},{"date":"1396/09/02 05:00","price":63.19},{"date":"1396/09/02 05:32","price":63.16},{"date":"1396/09/02 07:08","price":63.1},{"date":"1396/09/02 07:32","price":63.2},{"date":"1396/09/02 10:32","price":63.23},{"date":"1396/09/02 11:00","price":63.16},{"date":"1396/09/02 12:00","price":63.11},{"date":"1396/09/02 12:32","price":63.15},{"date":"1396/09/02 13:32","price":62.95},{"date":"1396/09/02 14:00","price":62.99},{"date":"1396/09/02 15:32","price":62.91},{"date":"1396/09/02 16:08","price":62.98},{"date":"1396/09/02 16:32","price":63.02},{"date":"1396/09/02 17:08","price":63.18},{"date":"1396/09/02 17:32","price":63.25},{"date":"1396/09/02 18:00","price":63.24},{"date":"1396/09/02 18:32","price":63.36},{"date":"1396/09/02 19:00","price":63.34},{"date":"1396/09/02 19:32","price":63.41},{"date":"1396/09/02 20:00","price":63.25},{"date":"1396/09/02 20:32","price":63.12},{"date":"1396/09/02 21:00","price":63.25},{"date":"1396/09/02 21:32","price":63.5},{"date":"1396/09/02 22:08","price":63.45},{"date":"1396/09/02 22:32","price":63.42}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398