کمترین: 
62.54
بیشترین: 
63.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.33
زمان: 
9/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 آذر 1396 , 63.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:32","price":62.62},{"date":"1396/09/01 01:08","price":62.54},{"date":"1396/09/01 01:32","price":62.69},{"date":"1396/09/01 02:08","price":62.8},{"date":"1396/09/01 02:32","price":62.79},{"date":"1396/09/01 03:08","price":62.78},{"date":"1396/09/01 05:32","price":63.12},{"date":"1396/09/01 09:32","price":63.01},{"date":"1396/09/01 10:00","price":63.07},{"date":"1396/09/01 10:32","price":63.09},{"date":"1396/09/01 11:08","price":63.19},{"date":"1396/09/01 11:32","price":63.32},{"date":"1396/09/01 12:00","price":63.17},{"date":"1396/09/01 13:00","price":63.14},{"date":"1396/09/01 13:32","price":63.1},{"date":"1396/09/01 14:08","price":63.13},{"date":"1396/09/01 15:00","price":63.14},{"date":"1396/09/01 15:32","price":63.12},{"date":"1396/09/01 16:32","price":63.17},{"date":"1396/09/01 17:32","price":63.11},{"date":"1396/09/01 18:08","price":63.07},{"date":"1396/09/01 18:32","price":63.04},{"date":"1396/09/01 19:08","price":62.97},{"date":"1396/09/01 19:32","price":62.79},{"date":"1396/09/01 20:08","price":62.91},{"date":"1396/09/01 20:32","price":63.05},{"date":"1396/09/01 21:00","price":62.9},{"date":"1396/09/01 21:32","price":62.97},{"date":"1396/09/01 22:00","price":63.13},{"date":"1396/09/01 22:32","price":63.12},{"date":"1396/09/01 23:00","price":63.3},{"date":"1396/09/01 23:32","price":63.33}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398