کمترین: 
2.962
بیشترین: 
3.023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.969
زمان: 
9/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 آذر 1396 , 2.969 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":3.016},{"date":"1396/09/01 00:32","price":3.015},{"date":"1396/09/01 01:08","price":3.019},{"date":"1396/09/01 01:32","price":3.014},{"date":"1396/09/01 02:08","price":3.016},{"date":"1396/09/01 03:08","price":3.013},{"date":"1396/09/01 03:32","price":3.017},{"date":"1396/09/01 04:00","price":3.016},{"date":"1396/09/01 04:32","price":3.013},{"date":"1396/09/01 05:32","price":3.016},{"date":"1396/09/01 09:32","price":3.022},{"date":"1396/09/01 10:00","price":3.023},{"date":"1396/09/01 10:32","price":3.022},{"date":"1396/09/01 11:08","price":3.023},{"date":"1396/09/01 11:32","price":3.011},{"date":"1396/09/01 12:00","price":3.006},{"date":"1396/09/01 13:00","price":3.014},{"date":"1396/09/01 14:08","price":3.016},{"date":"1396/09/01 15:00","price":3.006},{"date":"1396/09/01 15:32","price":2.998},{"date":"1396/09/01 16:00","price":2.994},{"date":"1396/09/01 16:32","price":2.992},{"date":"1396/09/01 18:08","price":2.969},{"date":"1396/09/01 18:32","price":2.971},{"date":"1396/09/01 19:08","price":2.97},{"date":"1396/09/01 19:32","price":2.962},{"date":"1396/09/01 20:08","price":2.972},{"date":"1396/09/01 20:32","price":2.97},{"date":"1396/09/01 21:00","price":2.984},{"date":"1396/09/01 21:32","price":2.986},{"date":"1396/09/01 22:00","price":2.985},{"date":"1396/09/01 22:32","price":2.978},{"date":"1396/09/01 23:00","price":2.968},{"date":"1396/09/01 23:32","price":2.969}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399