کمترین: 
1.7615
بیشترین: 
1.7815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7676
زمان: 
9/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 1 آذر 1396 , 1.7676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":1.7709},{"date":"1396/09/01 00:32","price":1.7704},{"date":"1396/09/01 01:08","price":1.7683},{"date":"1396/09/01 01:32","price":1.7629},{"date":"1396/09/01 03:08","price":1.7615},{"date":"1396/09/01 03:32","price":1.7633},{"date":"1396/09/01 04:00","price":1.7654},{"date":"1396/09/01 04:32","price":1.7659},{"date":"1396/09/01 05:32","price":1.7729},{"date":"1396/09/01 09:32","price":1.7718},{"date":"1396/09/01 10:00","price":1.7733},{"date":"1396/09/01 10:32","price":1.7732},{"date":"1396/09/01 11:08","price":1.7769},{"date":"1396/09/01 11:32","price":1.7815},{"date":"1396/09/01 12:00","price":1.778},{"date":"1396/09/01 13:00","price":1.7741},{"date":"1396/09/01 13:32","price":1.7728},{"date":"1396/09/01 14:08","price":1.7732},{"date":"1396/09/01 15:32","price":1.7737},{"date":"1396/09/01 16:00","price":1.7745},{"date":"1396/09/01 16:32","price":1.7764},{"date":"1396/09/01 17:32","price":1.772},{"date":"1396/09/01 18:08","price":1.7693},{"date":"1396/09/01 18:32","price":1.7677},{"date":"1396/09/01 19:08","price":1.7672},{"date":"1396/09/01 19:32","price":1.7656},{"date":"1396/09/01 20:08","price":1.7689},{"date":"1396/09/01 20:32","price":1.7694},{"date":"1396/09/01 21:00","price":1.7662},{"date":"1396/09/01 21:32","price":1.7657},{"date":"1396/09/01 22:00","price":1.7673},{"date":"1396/09/01 22:32","price":1.7645},{"date":"1396/09/01 23:00","price":1.7681},{"date":"1396/09/01 23:32","price":1.7676}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398