کمترین: 
1.9306
بیشترین: 
1.9517
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9339
زمان: 
9/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 آذر 1396 , 1.9339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":1.9333},{"date":"1396/09/01 00:32","price":1.9337},{"date":"1396/09/01 01:08","price":1.9322},{"date":"1396/09/01 01:32","price":1.9371},{"date":"1396/09/01 02:08","price":1.9372},{"date":"1396/09/01 03:08","price":1.9371},{"date":"1396/09/01 03:32","price":1.9378},{"date":"1396/09/01 04:32","price":1.9367},{"date":"1396/09/01 05:32","price":1.9453},{"date":"1396/09/01 09:32","price":1.9427},{"date":"1396/09/01 10:00","price":1.9438},{"date":"1396/09/01 10:32","price":1.9449},{"date":"1396/09/01 11:08","price":1.947},{"date":"1396/09/01 11:32","price":1.9517},{"date":"1396/09/01 12:00","price":1.9494},{"date":"1396/09/01 13:00","price":1.9509},{"date":"1396/09/01 13:32","price":1.9491},{"date":"1396/09/01 14:08","price":1.9499},{"date":"1396/09/01 15:00","price":1.9494},{"date":"1396/09/01 15:32","price":1.9484},{"date":"1396/09/01 16:00","price":1.9492},{"date":"1396/09/01 16:32","price":1.9498},{"date":"1396/09/01 17:32","price":1.9462},{"date":"1396/09/01 18:08","price":1.9434},{"date":"1396/09/01 18:32","price":1.9401},{"date":"1396/09/01 19:08","price":1.9393},{"date":"1396/09/01 19:32","price":1.9306},{"date":"1396/09/01 20:08","price":1.9356},{"date":"1396/09/01 20:32","price":1.9358},{"date":"1396/09/01 21:00","price":1.9319},{"date":"1396/09/01 21:32","price":1.9326},{"date":"1396/09/01 22:00","price":1.9344},{"date":"1396/09/01 22:32","price":1.9335},{"date":"1396/09/01 23:00","price":1.9325},{"date":"1396/09/01 23:32","price":1.9339}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398