کمترین: 
56.91
بیشترین: 
57.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.98
زمان: 
9/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 آذر 1396 , 57.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":56.94},{"date":"1396/09/01 00:32","price":56.97},{"date":"1396/09/01 01:08","price":56.91},{"date":"1396/09/01 01:32","price":57.09},{"date":"1396/09/01 03:08","price":57.06},{"date":"1396/09/01 03:32","price":57.09},{"date":"1396/09/01 04:00","price":57.07},{"date":"1396/09/01 04:32","price":57.18},{"date":"1396/09/01 05:32","price":57.68},{"date":"1396/09/01 09:32","price":57.7},{"date":"1396/09/01 10:00","price":57.69},{"date":"1396/09/01 10:32","price":57.66},{"date":"1396/09/01 11:08","price":57.84},{"date":"1396/09/01 11:32","price":57.97},{"date":"1396/09/01 12:00","price":57.86},{"date":"1396/09/01 13:00","price":57.8},{"date":"1396/09/01 13:32","price":57.78},{"date":"1396/09/01 14:08","price":57.84},{"date":"1396/09/01 15:00","price":57.78},{"date":"1396/09/01 16:00","price":57.86},{"date":"1396/09/01 16:32","price":57.84},{"date":"1396/09/01 17:32","price":57.76},{"date":"1396/09/01 18:08","price":57.8},{"date":"1396/09/01 18:32","price":57.73},{"date":"1396/09/01 19:08","price":57.7},{"date":"1396/09/01 19:32","price":57.55},{"date":"1396/09/01 20:08","price":57.7},{"date":"1396/09/01 20:32","price":57.91},{"date":"1396/09/01 21:00","price":57.56},{"date":"1396/09/01 21:32","price":57.73},{"date":"1396/09/01 22:00","price":57.81},{"date":"1396/09/01 22:32","price":57.91},{"date":"1396/09/01 23:00","price":57.99},{"date":"1396/09/01 23:32","price":57.98}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398