کمترین: 
397700
بیشترین: 
405000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
398700
زمان: 
8/30 17:36
قیمت ربع سکه امروز 30 آبان 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 آبان 1396 , 398700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:30","price":404700},{"date":"1396/08/30 12:18","price":405000},{"date":"1396/08/30 12:42","price":404700},{"date":"1396/08/30 13:30","price":399700},{"date":"1396/08/30 14:54","price":397700},{"date":"1396/08/30 17:36","price":398700}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398