کمترین: 
4091
بیشترین: 
4094
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4093
زمان: 
8/30 17:10
قیمت دلار امروز 30 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 آبان 1396 , 4093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:30","price":4092},{"date":"1396/08/30 11:40","price":4094},{"date":"1396/08/30 12:10","price":4093},{"date":"1396/08/30 12:20","price":4094},{"date":"1396/08/30 12:40","price":4093},{"date":"1396/08/30 12:50","price":4091},{"date":"1396/08/30 13:00","price":4092},{"date":"1396/08/30 13:20","price":4093},{"date":"1396/08/30 13:40","price":4092},{"date":"1396/08/30 14:20","price":4093},{"date":"1396/08/30 14:40","price":4092},{"date":"1396/08/30 15:00","price":4094},{"date":"1396/08/30 15:10","price":4093},{"date":"1396/08/30 16:40","price":4092},{"date":"1396/08/30 17:10","price":4093}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398