کمترین: 
9334.6
بیشترین: 
9334.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9334.6
زمان: 
8/30 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 30 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 آبان 1396 , 9334.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":9334.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398