کمترین: 
11668
بیشترین: 
11668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11668
زمان: 
8/30 09:10
قیمت دینار کویت امروز 30 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 آبان 1396 , 11668 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":11668}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398