پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
19844
بیشترین: 
561200
قیمت تقلبی: 
559900
زمان: 
8/30 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 30 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 30 آبان 1396 , 559900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:05","price":19844},{"date":"1396/08/30 00:10","price":557900},{"date":"1396/08/30 00:20","price":557800},{"date":"1396/08/30 00:35","price":557900},{"date":"1396/08/30 11:25","price":557600},{"date":"1396/08/30 11:30","price":557500},{"date":"1396/08/30 11:35","price":557700},{"date":"1396/08/30 11:40","price":557800},{"date":"1396/08/30 11:50","price":558000},{"date":"1396/08/30 11:55","price":557600},{"date":"1396/08/30 12:10","price":557700},{"date":"1396/08/30 12:15","price":557800},{"date":"1396/08/30 12:25","price":558100},{"date":"1396/08/30 12:30","price":558000},{"date":"1396/08/30 12:40","price":557800},{"date":"1396/08/30 12:50","price":557700},{"date":"1396/08/30 12:55","price":557600},{"date":"1396/08/30 13:00","price":557550},{"date":"1396/08/30 13:05","price":557600},{"date":"1396/08/30 13:10","price":557700},{"date":"1396/08/30 13:15","price":557500},{"date":"1396/08/30 13:20","price":557600},{"date":"1396/08/30 13:35","price":557500},{"date":"1396/08/30 13:40","price":557600},{"date":"1396/08/30 13:50","price":557700},{"date":"1396/08/30 13:55","price":557600},{"date":"1396/08/30 14:05","price":557700},{"date":"1396/08/30 14:15","price":557800},{"date":"1396/08/30 14:20","price":557900},{"date":"1396/08/30 14:25","price":558000},{"date":"1396/08/30 14:30","price":558400},{"date":"1396/08/30 14:35","price":558200},{"date":"1396/08/30 14:40","price":558100},{"date":"1396/08/30 14:50","price":558000},{"date":"1396/08/30 15:00","price":557900},{"date":"1396/08/30 15:10","price":557800},{"date":"1396/08/30 15:20","price":557900},{"date":"1396/08/30 15:30","price":558000},{"date":"1396/08/30 15:40","price":557900},{"date":"1396/08/30 16:10","price":557800},{"date":"1396/08/30 16:20","price":557600},{"date":"1396/08/30 16:25","price":557800},{"date":"1396/08/30 16:40","price":558000},{"date":"1396/08/30 16:45","price":557800},{"date":"1396/08/30 17:10","price":557700},{"date":"1396/08/30 17:15","price":557500},{"date":"1396/08/30 17:20","price":557600},{"date":"1396/08/30 17:25","price":557400},{"date":"1396/08/30 17:30","price":557500},{"date":"1396/08/30 17:35","price":557400},{"date":"1396/08/30 17:45","price":557900},{"date":"1396/08/30 17:50","price":558200},{"date":"1396/08/30 17:55","price":558100},{"date":"1396/08/30 18:00","price":558200},{"date":"1396/08/30 18:05","price":558300},{"date":"1396/08/30 18:10","price":558500},{"date":"1396/08/30 18:15","price":558300},{"date":"1396/08/30 18:20","price":558700},{"date":"1396/08/30 18:25","price":559300},{"date":"1396/08/30 18:30","price":559000},{"date":"1396/08/30 18:45","price":559400},{"date":"1396/08/30 18:50","price":559700},{"date":"1396/08/30 18:55","price":559200},{"date":"1396/08/30 19:00","price":559400},{"date":"1396/08/30 19:15","price":559700},{"date":"1396/08/30 19:25","price":559400},{"date":"1396/08/30 19:30","price":559500},{"date":"1396/08/30 19:45","price":559900},{"date":"1396/08/30 19:50","price":560200},{"date":"1396/08/30 19:55","price":560400},{"date":"1396/08/30 20:05","price":560500},{"date":"1396/08/30 20:15","price":560700},{"date":"1396/08/30 20:25","price":560500},{"date":"1396/08/30 20:30","price":560600},{"date":"1396/08/30 20:35","price":560500},{"date":"1396/08/30 20:50","price":561000},{"date":"1396/08/30 20:55","price":561200},{"date":"1396/08/30 21:10","price":561100},{"date":"1396/08/30 21:15","price":560700},{"date":"1396/08/30 21:20","price":560900},{"date":"1396/08/30 21:30","price":561100},{"date":"1396/08/30 21:35","price":561000},{"date":"1396/08/30 21:40","price":560700},{"date":"1396/08/30 21:45","price":560800},{"date":"1396/08/30 21:50","price":560900},{"date":"1396/08/30 21:55","price":560800},{"date":"1396/08/30 22:00","price":560900},{"date":"1396/08/30 22:05","price":560600},{"date":"1396/08/30 22:10","price":560300},{"date":"1396/08/30 22:15","price":560200},{"date":"1396/08/30 22:20","price":560300},{"date":"1396/08/30 22:25","price":560200},{"date":"1396/08/30 22:30","price":560300},{"date":"1396/08/30 22:35","price":560400},{"date":"1396/08/30 22:40","price":560300},{"date":"1396/08/30 22:50","price":560000},{"date":"1396/08/30 23:00","price":559900},{"date":"1396/08/30 23:15","price":559800},{"date":"1396/08/30 23:20","price":560000},{"date":"1396/08/30 23:25","price":560100},{"date":"1396/08/30 23:35","price":560200},{"date":"1396/08/30 23:45","price":560100},{"date":"1396/08/30 23:50","price":560000},{"date":"1396/08/30 23:55","price":559900}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398