کمترین: 
3.014
بیشترین: 
3.055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.014
زمان: 
8/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 3.014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":3.038},{"date":"1396/08/30 00:32","price":3.035},{"date":"1396/08/30 01:00","price":3.037},{"date":"1396/08/30 01:32","price":3.031},{"date":"1396/08/30 02:08","price":3.03},{"date":"1396/08/30 03:00","price":3.037},{"date":"1396/08/30 03:32","price":3.036},{"date":"1396/08/30 04:00","price":3.04},{"date":"1396/08/30 04:32","price":3.039},{"date":"1396/08/30 05:08","price":3.035},{"date":"1396/08/30 05:32","price":3.038},{"date":"1396/08/30 06:32","price":3.031},{"date":"1396/08/30 07:08","price":3.034},{"date":"1396/08/30 07:32","price":3.037},{"date":"1396/08/30 08:00","price":3.035},{"date":"1396/08/30 08:32","price":3.032},{"date":"1396/08/30 09:32","price":3.031},{"date":"1396/08/30 10:00","price":3.03},{"date":"1396/08/30 10:32","price":3.022},{"date":"1396/08/30 11:00","price":3.016},{"date":"1396/08/30 11:32","price":3.027},{"date":"1396/08/30 12:00","price":3.026},{"date":"1396/08/30 12:32","price":3.019},{"date":"1396/08/30 13:00","price":3.016},{"date":"1396/08/30 13:32","price":3.018},{"date":"1396/08/30 15:00","price":3.016},{"date":"1396/08/30 15:32","price":3.031},{"date":"1396/08/30 16:00","price":3.034},{"date":"1396/08/30 17:08","price":3.038},{"date":"1396/08/30 17:32","price":3.032},{"date":"1396/08/30 18:08","price":3.037},{"date":"1396/08/30 18:32","price":3.055},{"date":"1396/08/30 19:00","price":3.05},{"date":"1396/08/30 19:32","price":3.054},{"date":"1396/08/30 20:08","price":3.051},{"date":"1396/08/30 20:32","price":3.042},{"date":"1396/08/30 21:08","price":3.029},{"date":"1396/08/30 21:32","price":3.032},{"date":"1396/08/30 22:08","price":3.014},{"date":"1396/08/30 22:32","price":3.022},{"date":"1396/08/30 23:00","price":3.016},{"date":"1396/08/30 23:32","price":3.014}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398