کمترین: 
1.7388
بیشترین: 
1.7732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7724
زمان: 
8/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 آبان 1396 , 1.7724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":1.7412},{"date":"1396/08/30 00:32","price":1.7409},{"date":"1396/08/30 01:00","price":1.7411},{"date":"1396/08/30 01:32","price":1.7414},{"date":"1396/08/30 03:00","price":1.7422},{"date":"1396/08/30 03:32","price":1.7404},{"date":"1396/08/30 04:00","price":1.739},{"date":"1396/08/30 04:32","price":1.7388},{"date":"1396/08/30 05:08","price":1.7433},{"date":"1396/08/30 05:32","price":1.7442},{"date":"1396/08/30 06:08","price":1.7458},{"date":"1396/08/30 06:32","price":1.7444},{"date":"1396/08/30 07:08","price":1.7451},{"date":"1396/08/30 07:32","price":1.7456},{"date":"1396/08/30 08:00","price":1.7449},{"date":"1396/08/30 08:32","price":1.7433},{"date":"1396/08/30 09:00","price":1.7444},{"date":"1396/08/30 09:32","price":1.7439},{"date":"1396/08/30 10:00","price":1.7429},{"date":"1396/08/30 10:32","price":1.7437},{"date":"1396/08/30 11:00","price":1.7446},{"date":"1396/08/30 11:32","price":1.7481},{"date":"1396/08/30 12:00","price":1.7485},{"date":"1396/08/30 12:32","price":1.7484},{"date":"1396/08/30 13:00","price":1.7528},{"date":"1396/08/30 13:32","price":1.7572},{"date":"1396/08/30 14:00","price":1.7573},{"date":"1396/08/30 14:32","price":1.7494},{"date":"1396/08/30 15:00","price":1.7462},{"date":"1396/08/30 15:32","price":1.7501},{"date":"1396/08/30 16:00","price":1.7534},{"date":"1396/08/30 16:32","price":1.7458},{"date":"1396/08/30 17:08","price":1.7508},{"date":"1396/08/30 17:32","price":1.7517},{"date":"1396/08/30 18:08","price":1.7451},{"date":"1396/08/30 18:32","price":1.7529},{"date":"1396/08/30 19:00","price":1.7543},{"date":"1396/08/30 19:32","price":1.757},{"date":"1396/08/30 20:08","price":1.758},{"date":"1396/08/30 20:32","price":1.7554},{"date":"1396/08/30 21:08","price":1.7572},{"date":"1396/08/30 21:32","price":1.754},{"date":"1396/08/30 22:08","price":1.7533},{"date":"1396/08/30 22:32","price":1.7606},{"date":"1396/08/30 23:00","price":1.7732},{"date":"1396/08/30 23:32","price":1.7724}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398