کمترین: 
554.38
بیشترین: 
563.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558.38
زمان: 
8/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 آبان 1396 , 558.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 05:08","price":562.38},{"date":"1396/08/29 05:32","price":562.88},{"date":"1396/08/29 06:08","price":563.13},{"date":"1396/08/29 06:32","price":562.63},{"date":"1396/08/29 07:00","price":563.13},{"date":"1396/08/29 08:00","price":562.63},{"date":"1396/08/29 09:08","price":563.13},{"date":"1396/08/29 10:08","price":562.88},{"date":"1396/08/29 10:32","price":563.13},{"date":"1396/08/29 11:32","price":562.38},{"date":"1396/08/29 12:08","price":563.13},{"date":"1396/08/29 12:32","price":563.88},{"date":"1396/08/29 13:00","price":561.13},{"date":"1396/08/29 13:32","price":560.38},{"date":"1396/08/29 14:32","price":559.63},{"date":"1396/08/29 15:08","price":559.38},{"date":"1396/08/29 15:32","price":560.38},{"date":"1396/08/29 16:08","price":557.13},{"date":"1396/08/29 17:00","price":557.75},{"date":"1396/08/29 17:32","price":555.63},{"date":"1396/08/29 18:08","price":555.38},{"date":"1396/08/29 18:32","price":554.63},{"date":"1396/08/29 19:00","price":555.13},{"date":"1396/08/29 19:32","price":554.38},{"date":"1396/08/29 20:00","price":555.88},{"date":"1396/08/29 20:32","price":557.38},{"date":"1396/08/29 21:00","price":556.88},{"date":"1396/08/29 21:32","price":556.63},{"date":"1396/08/29 22:32","price":556.88},{"date":"1396/08/29 23:00","price":558.88},{"date":"1396/08/29 23:32","price":558.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398