کمترین: 
549171
بیشترین: 
549171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
549171
زمان: 
8/28 22:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 آبان 1396 , 549171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 22:00","price":549171}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398