کمترین: 
56.71
بیشترین: 
56.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.71
زمان: 
8/28 13:32
قیمت نفت سبک امروز 28 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 آبان 1396 , 56.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 13:32","price":56.71}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399