کمترین: 
330.96
بیشترین: 
355.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
342.98
زمان: 
8/28 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 آبان 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 آبان 1396 , 342.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 00:00","price":331.42},{"date":"1396/08/28 00:30","price":330.96},{"date":"1396/08/28 01:00","price":332},{"date":"1396/08/28 01:30","price":334.2},{"date":"1396/08/28 05:00","price":337.48},{"date":"1396/08/28 06:00","price":336.2},{"date":"1396/08/28 06:30","price":335},{"date":"1396/08/28 07:00","price":336.14},{"date":"1396/08/28 07:30","price":339},{"date":"1396/08/28 08:00","price":337.01},{"date":"1396/08/28 08:30","price":338.99},{"date":"1396/08/28 11:00","price":355.01},{"date":"1396/08/28 11:30","price":350.01},{"date":"1396/08/28 12:00","price":352.5},{"date":"1396/08/28 12:30","price":349.27},{"date":"1396/08/28 14:00","price":353.22},{"date":"1396/08/28 14:30","price":349},{"date":"1396/08/28 16:00","price":347.92},{"date":"1396/08/28 17:00","price":348},{"date":"1396/08/28 17:30","price":350},{"date":"1396/08/28 18:30","price":349.03},{"date":"1396/08/28 19:00","price":349.04},{"date":"1396/08/28 19:30","price":348.9},{"date":"1396/08/28 20:00","price":352.18},{"date":"1396/08/28 20:30","price":353},{"date":"1396/08/28 21:00","price":352},{"date":"1396/08/28 21:30","price":346},{"date":"1396/08/28 22:00","price":341},{"date":"1396/08/28 22:30","price":345},{"date":"1396/08/28 23:00","price":342.54},{"date":"1396/08/28 23:30","price":342.98}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398