کمترین: 
1293.8
بیشترین: 
1295.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294.41
زمان: 
8/27 01:30
قیمت اونس طلا امروز 27 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 27 آبان 1396 , 1294.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":1295.20},{"date":"1396/08/27 00:05","price":1295.30},{"date":"1396/08/27 00:10","price":1294.76},{"date":"1396/08/27 00:15","price":1295.14},{"date":"1396/08/27 00:20","price":1295.16},{"date":"1396/08/27 00:25","price":1295.07},{"date":"1396/08/27 00:30","price":1294.21},{"date":"1396/08/27 00:35","price":1294.28},{"date":"1396/08/27 00:40","price":1294.07},{"date":"1396/08/27 00:45","price":1293.87},{"date":"1396/08/27 00:55","price":1293.80},{"date":"1396/08/27 01:05","price":1294.07},{"date":"1396/08/27 01:10","price":1294.21},{"date":"1396/08/27 01:15","price":1294.32},{"date":"1396/08/27 01:20","price":1294.43},{"date":"1396/08/27 01:30","price":1294.41}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398